Przejdź do strony głównej
Łącz tworzone rozwiązania w chmurze Microsoft Cloud

Łącz tworzone rozwiązania w chmurze Microsoft Cloud

Skaluj rozwiązania platformy Microsoft Power Platform w chmurze Microsoft Cloud — łącz tworzone aplikacje z platformami Azure i Microsoft 365 oraz rozwiązaniem Dynamics 365.

Twórz więcej możliwości

Azure

Nawiązuj połączenie z usługami platformy Azure — zwiększaj produktywność deweloperów i szybko twórz rozwiązania z małą ilością kodu i zorientowane na kod.

Microsoft 365

Połącz platformy Power Platform i Microsoft 365, aby automatyzować dane, przepływy pracy i aplikacje w najczęściej używanych aplikacjach.

Dynamics 365

Zwiększaj elastyczność pracy, rozszerzając możliwości rozwiązania Dynamics 365 — uruchamiaj rozbudowaną analizę danych i kompiluj dostosowane aplikacje oraz przepływy pracy.

Inne produkty Microsoft

Korzystaj z rosnącej biblioteki konektorów Microsoft i innych niż Microsoft, aby rozszerzać funkcjonalność tworzonych rozwiązań.

Zwiększaj wpływ rozwiązań na firmę

Development interfejsów API platformy Azure
 • Obsługuj złożone scenariusze czatów dzięki narzędziom Power Virtual Agents i Azure Bot Framework Composer — nie używając żadnych dodatkowych zasobów platformy Azure.

 • Uruchamiaj aplikacje internetowe, funkcje bezserwerowe oraz usługi Azure Kubernetes Service (AKS), Azure SQL i Azure Database for MySQL za pomocą funkcji GitHub Actions for Azure.

 • Kompiluj rozwiązania Power Apps za pomocą często używanych narzędzi, takich jak programy Visual Studio i Visual Studio Code.

Konektory usługi Power Automate
 • Kompiluj przepływy w chmurze usługi Power Automate, aby automatyzować rutynowe zadania i procesy w programach Excel, Outlook i SharePoint.

 • Łącz zapytania, modele danych i raporty programu Excel z pulpitami nawigacyjnymi usługi Power BI, aby szybko wizualizować dane programu Excel.

 • Analizuj użycie platformy Microsoft 365 w obrębie usługi Power BI — twórz niestandardowe raporty i udostępniaj szczegółowe informacje w całej organizacji.

Potok sprzedaży rozwiązania Dynamics 365
 • Ujednolicaj dane rozwiązania Dynamics 365 i platformy Power Platform, a następnie importuj je do usługi Microsoft Dataverse, aby umożliwiać użytkownikom szybki i wygodny dostęp.

 • Rozszerzaj istniejące możliwości automatyzacji w rozwiązaniu Dynamics 365 dzięki funkcji API Apps usługi Azure App Service oraz niestandardowym akcjom i konektorom.

 • Pomagaj agentom obsługi klienta szybciej rozwiązywać problemy — usprawniaj i automatyzuj ich procesy, łącząc aplikację Dynamics 365 Customer Service ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów w usłudze Power Automate.

Rozwiązania aplikacji Microsoft Teams z konektorami
 • Twórz przepływy pracy i automatyzuj procesy między produktami za pomocą konektorów usługi Power Automate.

 • Używaj konektorów usługi Power Apps do tworzenia połączonych w chmurze, międzyplatformowych aplikacji biznesowych do stosowania na urządzeniach przenośnych i w Internecie.

 • Efektywnie zarządzaj przepływami pracy, używając konektorów w celu połączenia danych między usługami Power Virtual Agents i Power Automate.

Zacznij korzystać z zasobów platformy Power Platform

Development fuzyjny

Dowiedz się, jak łączyć aplikacje Power Apps z usługami platformy Azure.

Przeczytaj e-book

Przegląd konektorów

Zapoznaj się z informacjami na temat platformy Power Platform i konektorów platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie licencjami

Znajdź szczegóły licencjonowania usług Power Apps i Power Automate.

Dowiedz się więcej

Użycie rozwiązania Dynamics 365

Odkryj, jak używać platformy Power Platform z rozwiązaniem Dynamics 365.

Dowiedz się więcej

Łącz platformę Power Platform w chmurze Microsoft Cloud

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielem Microsoft.